Comdrev.pl

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Szczecinku

Wdrożone systemy i rozwiązania:

Enova365

Branża:

Organ Administracji Rządowej

Województwa:

woj. zachodniopomorskie

Powiatowy Lekarz Weterynarii jest organem administracji rządowej, kieruje działalnością Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej. Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 z późn. zm.)

Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii jako organu Inspekcji Weterynaryjnej, poza pracownikami Inspektoratu, wykonują także lekarze weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności i osoby niebędące lekarzami weterynarii, wyznaczone do wykonywania czynności o charakterze pomocniczym.

Do kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy w szczególności:

 • zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,
 • badań kontrolnych zakażeń zwierząt,
 • monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach,
 • badań zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • przeprowadzania kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
 • sprawowania nadzoru nad:
  • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
  • wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
  • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego,
  • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,
  • stosowaniem pasz leczniczych,
  • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
  • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt,
  • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
  • utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców.
 • prowadzenia monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach,
 • prowadzenia wymiany informacji w ramach weterynaryjnych systemów wymiany informacji,
 • przyjmowania informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
 • innych zadań nałożonych przepisami prawa.

Nasi partnerzy