Dane osobowe

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest:

Comdrev.pl Sp. z o.o., ul. Plac Winniczny 12, 78-400 Szczecinek

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przyjdź lub napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych, na adres e-mail:

iod(at)comdrev.com.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów zawartych pomiędzy Tobą a administratorem. Realizacja umowy rozumiana jest także jako korzystanie przez każdą ze stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto, zgodnie, z art. 6 ust. 1 pkt c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych i informacji w zakresie koniecznym do zawarcia umowy jest dobrowolne ale jeśli z jakiegoś powodu nie podasz nam tych danych, niestety nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Ponadto masz prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzane są i w jakim zakresie Twoje dane osobowe oraz masz prawo dostępu do nich.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego celu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

Twoje dane osobowe udostępniamy:

Innym jednostkom, które są niezbędne dla wykonywania umów zawartych pomiędzy Tobą a administratorem oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń przez strony oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości. A jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane, aż do czasu jej cofnięcia.